Expertpanel utvärderade olika typer av akvatisk biomassa

Ett av målen med projektet IP 5 ”Biogas från akvatisk biomassa” är att identifiera möjligheter och flaskhalsar för ökad användning av biomassa från akvatiska miljöer för biogasproduktion. I projektet deltar BRC partner som har verksamhet och stor kompetens inom detta område. Tillsammans med inbjudna experter genomfördes fredagen den 28/8 en workshop för att utvärdera några olika typer av biomassa från marina miljöer under ledning av ett par av forskarna från projektet RP 2 ”Strategisk multikriteriebedömning”. Inom detta projekt har en metod utvecklats för att strategiskt kunna granska substrat utifrån många olika perspektiv. Ett flertal substrat har tidigare studerats, men då främst baserat på litteraturstudier. Vid workshopen testade vi hur väl metoden fungerar med en expertpanel till hjälp. Det blev lyckat med intensiva diskussioner och ett stort kunskapsutbyte mellan deltagarna, där fokus låg på fyra typer av substrat inom ”grupperna” makroalger (odlade), mikroalger (kopplat till vattenrening), sjöpungar samt slam från fiskodling på land. En extra bonus var värdefulla synpunkter på metodiken, att beakta i den vidare metodutvecklingen.

Sjpungar

Skördade sjöpungar, i form av Ciona intestinalis. Källa Marin Biogas AB

Deltog gjorde Sofie Allert, Swedish Algae Factory; Jonas Ammenberg, LiU; Roozbeh Feiz, LiU; Bengt Gunnarsson, Rena Hav; Jan Moestedt, Tekniska Verken; Bruno Nilsson, Västerviks kommun; Fredrik Norén, Marin Biogas; Francesco Ometto, Scandinavian Biogas; Joel Oresten, Rena Hav; Emma Risén, KTH; Olle Stenberg, Marin Biogas; Karin Tonderski, LiU

Kontaktpersoner: Karin Tonderski, Roozbeh Feiz och Jonas Ammenberg

 

BRC-nyheter