Samhälle

Detta område handlar om studera framtida marknader för biogas genom analys av de visioner som kommunala och regionala aktörer ger uttryck för. Spridningen av biogaslösningar från avfallssektorn in i nya sektorer är en nödvändig process om potentialen ska kunna realiseras. Forskningen fokuserar på aktörer, affärsstrategier och öppen innovation.

Kontakt

Projekt Samhälle

Biogas i den hållbara regionen – användare och framtidsvisioner

För att nå en ökad förståelse för biogasens roll för en framtida hållbar utveckling krävs ett systemperspektiv i vilket såväl tillförsel som användare studeras. Medan utmaningar kring produktion och tillförsel haft stort fokus i sådana systemanalyser, har perspektiv på användare och användares roll för biogasens utveckling saknats. Det här projektet syftar till att undersöka biogasutveckling ur ett användarperspektiv i en regional kontext. Hinder och drivkrafter studeras, liksom hur biogaslösningar påverkas av sin specifika socio-ekonomiska och politiska kontext och av institutionella villkor.

Biogas i pappers- och massaindustrin

Att producera biogas från pappers och massaindustrins processavloppsvatten är tekniskt sett en lovande möjlighet att öka produktionen av biogas, och ett potentiellt nytt affärsområde för företag i branschen. Att integrera biogasproduktion i en del i en befintlig industriell process innebär dock, utöver de tekniska aspekterna, även affärsmässiga och organisatoriska utmaningar.

Detta projekt syftar till att analysera hinder och drivkrafter för biogasproduktion i pappers- och massaindustrin genom fallstudier av industrin och potentiella partners. Frågor som ska besvaras är vilka resurser som krävs och hur affärsmodeller och strategier kan utvecklas för att möjliggöra biogasproduktion.