Process/Teknik

Detta område syftar till att bidra till ökad lönsamhet i existerande biogasanläggningar och att göra nya substrat (särskilt ligno-cellulosarika) möjliga att använda i biogasprocesser i olika sektorer. Fokus är på att karaktärisera det substrat som inte brutits ned i rötningsprocessen för att identifiera olika lösningar för att förbättra hydrolyssteget i rötningen för att producera mer biogas från samma mängd substrat.

Kontakt

Kontakt

Projekt inom Teknik

Förbättrad hydrolys för ökad nedbrytbarhet av organiskt material

Hydrolysen har i många fall visat sig vara det hastighetsbestämmande steget vid anaerob nedbrytning av komplexa polymerer och tidigare studier har påvisat att komplexa, mindre tillgängliga organiska strukturer oftast enbart bryts ner delvis. För att uppnå en effektivare anaerob nedbrytning av komplexa substrat behöver hydrolysen optimeras.

Detta projekt syftar inledningsvis till att fördjupa kunskaper om hydrolytiska reaktioner och definiera underutnyttjade substratfraktioner vid anaerob nedbrytning genom att karaktärisera komplexa organiska strukturer som återstår i olika rötrester. Resultaten från den kemiska karaktäriseringen kommer därefter att nyttjas för laborativa studier med syfte att optimera hydrolysen och nedbrytbarheten av definierade svårnedbrytbara organiska strukturer ur ett mikrobiellt perspektiv för olika processer.