Nyheter

Svenska Dagbladet (SvD): Ren skit i tanken – nyttigt för miljö och plånbok

Regeringens bonus-malus system presenterades förra året och börjar gälla den 1 juli i år. I stora drag innebär det att bensin- och dieseldrivna bilar och lätta lastbilar får en höjd skatt de tre första åren baserad på koldioxidutsläppen.

Vilken typ av miljöbil ska man då välja?

Elbilar är i ropet, men de kostar mycket i inköp. Biogas är således ett mycket bra alternativ.

I helgens SvD berättar BRC-forskaren Anna Schnürer om den biogasanläggning som finns på SLU och den forskning som pågår för fullt för att effektivisera biogasprocesser. I artikeln konstateras att om vi använder 100 procent biogas som framställs i Sverige så får man även räkna in den positiva effekten av arbetstillfällen som skapas inom jordbruket och kommunerna, bland annat.

Läs hela artikeln här.

 

 

Svensk biogas är nyckeln till en cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg.

Biogas Öst har samordnat arbetet med den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi”. Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och biogasen bidrar redan till hälften av Sveriges nationella miljömål. Dessutom spelar den en viktig roll i samtliga FN:s globala hållbarhetsmål. Att biogasen skapar förutsättningar för hållbar avfallshantering och livsmedelsproduktion, och samtidigt stärker den lokala energi- och drivmedelsproduktionen, är ingen nyhet. Men den avgörande utmaningen är nu att omsätta det i arbetstillfällen och ekonomi.

Läs pressmeddelandet om den startegiska innovationsagendan här.

NSR, Kalmar län, Nymölla och Alvesta biogas – spännande besök under BRCs biogasturné

Vi har utökat artikelserien från biogasturnén med berättelser och betraktelser från ytterligare fyra spännande platser som BRCs forskare och företag besökte under biogasturnén i maj.

  • När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet. – Här ser vi vad det går att göra när man tar ett helhetsgrepp. Alla är vinnare, miljön, näringslivet, lantbruket och kommunens invånare. Politikerna på riksplanet måste utveckla sin förmåga att se sammanhang och Kalmar kan fungera som ett showroom för biogasutveckling, kommenterar BRCs föreståndare Mats Eklund. Läs hela artikeln.
  • Kommunala energi- och avfallsbolaget NSR, tidigt ute med biogas, delade upp sina verksamheter och förvandlades till ett renodlat avfallsbolag. Runt dem växer nu ett antal blomstrande verksamheter fram. Men biogasen är hotad, från Danmark. Läs om BRCs besök i Helsingborg.
  • Stora Ensos pappers- och massabruk i Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor. Det är det organiska materialet i avloppsvattnet som kan tas tillvara och rötas. Satsningen har beviljats 58 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Läs mer här.
  • Elva lantbrukare runt småländska Alvesta gick samman och startade bygget av en gemensam biogasanläggning 2014. Resultatet är en lönsam anläggning, 4 500 kg biogas per dag samt gödsel till åkrarna med tio procent högre näringsinnehåll. Läs mer om BRCs besök hos Alvesta Biogas.

En ny definition av miljöbil behövs, skriver Mats Eklund och Beatrice Torgnyson Klemme

I dagens utgåva av Östgöta Correspondenten skriver Mats Eklund, BRC, och Beatrice Torgnyson Klemme, VD för Biogas Öst, ett debattinlägg om vikten av att uppdatera dagens definition av miljöbil.

I den nya budgetpropositionen presenteras ett förslag för en ny fordonsskatt, ett så kallat bonus-malus-system.  Det nya systemet innebär att nya personbilar och lätta fordon med särskilt låga utsläpp får en bonus, medan lätta fordon som släpper ut mer får betala en avgift, en malus.

Förslaget visar på goda intentioner och driver utvecklingen i rätt riktning på lång sikt, men det finns ett problem. Dagligen rullar en mängd nya ”miljöbilar” ut på våra vägar som huvudsakligen kommer att drivas av fossila bränslen. Detta beror på en orimlig miljöbilsdefinition som i första hand styr mot bränslesnåla dieselfordon. Därför måste dagens defintion av miljöbil snarast uppdateras, argumenterar debattörerna.

Läs hela debattinlägget i Corren.

 

Det är spännande tider för biogasen

Missa inte Mats debattinlägg i Östgötacorrespondenten där han skriver om spännande tider för biogasen med hänvisning till den världsunika erfarenhet vi har i Sverige och det växande globala intresset för biogaslösningar som samtidigt erbjuder behandling av avfall och avlopp, bränsle till kollektivtrafik och förnyelsebar växtnäring.

Läs inlägget här

 

En biogasbuss kommer lastad

Innan sommaren åkte drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Resesarch Center (BRC) på en biogasturné. Under tre dagar besökte gruppen ett tiotal spännande verksamheter i Småland, Blekinge och Skåne. Resans viktigaste syfte var att lära från de platser, människor och organisationer BRC besökte, och få ökad förståelse för hur de lokala biogassystemen är uppbyggda med ägandestruktur, substrat och marknad.

Biogasturnén finns nu summerad i en artikelserie på LiUs webb under titeln ”Biogasresan, tio stopp på tre dagar”.

Läs artiklarna här:

En biogasbuss kommer lastad

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Torrötning med flera fördelar

Lönande samarbete – för bönderna och för miljön

Svensk biogasteknik på export

Kunskap, inspiration och gnäll i Almedalen

Tre hektiska dagar för mig i Almedalen går mot sitt slut och det är dags att börja reflektera över vad som hänt som har relevans för utvecklingen av biogasområdet. Almedalsveckan är en fantastisk öppen arena med kända och okända personer från politik, myndigheter, näringsliv, och intresserad allmänhet som för en massa samtal. Utöver det arrangeras 4000 seminarier som ofta följer ett typiskt format där olika intressenter för fram sina hjärtefrågor inför några politiker som man hoppas ska göra utfästelser av olika slag. Ibland fylls seminarierna med kunskap och inspiration men ganska ofta tar intressenterna möjligheten att gnälla på olika missförhållanden med förhoppningar att politikerna ska kunna lösa deras problem.

Under seminariet som BRC stod värd för talade Mats Eklund om biogasens samhällsnyttor.

Biogasen är hotad
Region Skåne anordnade ett seminarium med titeln ”Biogasen är hotad” och utgångspunkten var det faktum att svensk produktion är hotad av import av biogas producerad med produktionsstöd till exempel i Danmark. Lotta Sandving-Brändström från Göteborgs Energi förklarade hur denna utmaning driver ner prisnivåerna för biogasen. Jag själv, tillsammans med Vera Söderberg som är hållbarhetschef för HK Scan, stod i programmet för en fördjupning om de värden som skapas av biogaslösningarna. Det var mycket värdefullt att höra om hur biogaslösningarna spelar en kritisk roll i HK Scans miljö- och affärsstrategi. Två regionala och en riksdagspolitiker förväntades berätta hur de skulle lösa de akuta utmaningarna men inga tydliga besked kunde levereras. Det är tydligt att inga betydelsefulla intressekonflikter finns när det gäller att underlätta för biogasutvecklingen.

Regionala och nationella politiker som höll med om att den stora utmaningen för biogasen är av ”administrativ hantverkskaraktär”.

Tänk att biogasen är så bra
Vi i BRC arrangerade tillsammans med Tekniska Verken, Region Östergötland, Biogas Öst och 2050 ett seminarium under rubriken ”nya affärer för biogasen”. Jag själv och 2050 berättade om samhällsnyttor och samhällsekonomiska effekter av biogas som bakgrund till en politisk diskussion med regionala politiker från Östergötlands (Göran Gunnarsson och Jan Owe-Larsson) och Ulf Nilsson från Kalmar län samt två riksdagspolitiker, Karin Svensson-Smith, ordf i Trafikutskottet (MP) och Rickard Nordin (C). Ännu en gång fick vi höra hur bra biogas är på så många sätt och intressekonflikterna som togs upp handlade mest om problemen med EU-nivån. Rickard Nordin vände sig till miljöorganisationerna och bad dem försöka påverka sina europeiska kollegor som bromsar utvecklingen inom biodrivmedel med resultatet att bensin och diesel fortsatt dominerar. En ny stark panel med sex personer äntrade scenen med representanter från bl. a. Scania, Gröna bilister och branschorganisationer. Bra och kloka inlägg men tveksamt om hur mycket nytta som skapades. Seminariet knöts som tur var ihop av Klas Gustafsson, Tekniska Verken som drog slutsatsen att det inte finns några intressekonflikter utan det enda som behövs är lite hantverk och kreativitet i mötet mellan bransch och politiker så kan vi säkra biogasens utvecklingsvillkor kort- och långsiktigt. Almanackorna togs fram efter seminariet och gott hopp tändes. Inte nog med det – jag hade pekat ut Scania som en stor resurs för att utveckla och sprida biogaslösningarna inte minst internationellt. Scanias hållbarhetschef, Andreas Follér, tweetade efteråt och tackade för seminariet och skrev ”Scania agerar gärna draglok i biogasutvecklingen”. Härligt att höra.

”Biogasdoktorn” Janne Rapp från Biogasakademin berättar om biogasutvecklingen i Kalifornien.

Mer ”coolhet” behövs
Ett annat intressant seminarium var det som Biogasakademin och Audi genomförde. Audi lanserar nya biogasbilar i form av A4 Avant och A5 vilket kan bli intressanta tjänstebilar. I samband med det ordnade man ett event tillsammans med ”biogasdoktorn” Janne Rapp som verkar för att koppla ihop biogasen med värden, normer och förebilder som ska kunna ge fart åt utvecklingen. Ett sådant exempel är att några av de mest högprofilerade Stockholmskrogarna lagar mat på biogas och ser det som en integrerad del av deras affärsstrategi. Det är sannolikt ”rätt” typ av aktörer att involvera om man vill höja ”coolhetsfaktorn” för biogas.

Försvarsmakten i en biogaspanel för första gången men kanske inte den sista.

 

Biogas i totalförsvaret
En annan och ny vinkel på biogaslösningarna i Almedalen i år var kopplingen till nationell beredskap och totalförsvar som fått ökad aktualitet. Vad händer i Sverige om vi får en stor säkerhetskris när vi bara har 50% självförsörjningsgrad för livsmedel och nästan helt saknar intern tillförsel av drivmedel. Detta borde vara en del av ekvationen som biogasen ingår i. Med en stor och väl fungerande biogasproduktion stärks vår beredskap och på detta sätt tillhandahåller branschen ytterligare en samhällstjänst. Detta skulle också kunna medföra en ny intäktskälla. EU har inte heller några synpunkter på eventuell överkompensation med mera så länge man rör sig inom det försvarspolitiska området vilket kan utgöra en möjlighet för biogasen. Biogasfrågornas spridning över många politikområden är härigenom en stor utmaning vid integration av policy.

Biogasen i sitt maritima sammanhang – Rena Hav
Jag avslutade min egen gärning denna vecka på ett seminarium tillsammans med Bengt Gunnarsson, Rena Hav med inriktning mot cirkulär ekonomi, tillväxt och havet som resurs. Bengt illustrerade planerna på biogas, vattenrening, landbaserad fiskodling, algodling med mera i Sotenäs så att man kan se rollen som rötningstekniken har som möjliggörare för en bred valorisering av olika restprodukter med ursprung i havet. Rena Hav har tagit fram mycket snygga och funktionella illustrationer av olika dimensioner av sina koncept. Mycket inspirerande och något som manar till efterföljd.

Ett exempel på hur Rena Hav illustrerar sitt produktionskoncept.

Mats Eklund, föreståndare BRC

BRC i Almedalen!

Inbjudan minibild2Kommer du till Almedalen? Missa då inte seminariet vi ordnar tillsammans med Region Östergötland, Tekniska Verken och Biogas Öst.

Biogas ger stora nyttor för samhället. Två nya rapporter presenteras som belyser och kvantifierar dessa nyttor. Dessutom diskuterar vi vad som
behöver göras för att skapa en blomstrande biogasmarknad 2030?

Det finns en lång erfarenhet av biogas i Östergötland, med Tekniska verken som stor producent, Region Östergötland som stor användare och Biogas Research Center som viktigt nationellt forskningscentrum. Vilka är deras erfarenheter och framtida utmaningar? Vi diskuterar hur viktiga samhällsmål kan gynnas om politiken bättre förmår ta fasta på den totala samhällsnyttan med biogas.

VÄLKOMMEN!
Datum: Tisdagen den 4 juli kl. 13-14
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby
Lättare lunch serveras
Twitter: #samhällsnyttor

MEDVERKANDE:

Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot, ordf. trafikutskottet
Rikard Nordin (C) Riksdagsledamot, Energipolitisk talesperson
Jan Owe-Larsson (M) Region Östergötland
Ulf Nilsson (S) Regionförbundet Kalmar Län, Ordförande i svensk kollektivtrafik
Göran Gunnarsson (C) Region Östergötland
Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska Verken
Johanna Grant, Ordförande Gröna Bilister
Mats Eklund, forskare, Biogas Research center (LiU)
Eva Alfredsson, forskare, KTH
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
Maria Malmqvist, VD, Energigas Sverige
Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst
Åsa Pettersson, Head of Public and Sustainability Affairs Scania
Nils Westling, 2050
Sara Anderson, 2050

MODERATOR:

Mikael Karlsson, 2050

 

 

BRC:s forskare har hittat bakterien som gillar fett

biogas grona pasen 3I en biogasreaktor fungerar fett ungefär som hemma i köket, kladdar och klumpar ihop sig. Men våra forskare i  BRCs process- och teknikprojekt, Annika Björn, Bo Svensson, Sepehr Shakeri Yekta har tillsammans med Anna Karlsson och Jörgen Ejlertsson från BRCs partners Scandinavian Biogas Fuels hittat en bakterie som, om man bara ger den tid, bryter ner även de besvärliga fettkedjorna.

Bakterien heter Syntrophomonas och är en så kallad betaoxiderare. Det tar tid för den att växa sig stark i biogasreaktorn, men kommer den bara upp i en viss koncentration gör den sitt jobb och även besvärligt fett kan rötas till nyttig biogas.

Läs om hur arbetet för att finna bakterien som gillar fett gick till här.

Och här hittar ni den vetenskapliga publikationen som beskriver forskningen och resultaten Microbial community adaption influences long-chain fatty acid conversion during anaerobic codigestion of fats, oils, and grease with municipal sludge Ryan M Ziels, Anna Karlsson, David Beck, Jörgen Ejlertsson, Sepehr Shakeri Yekta, Annika Björn, David Stensel och Bo Svensson från University of Washington, Scandinavian Biogas Fuels AB samt Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, 2016.

Kontakta BRC forskarna:

Annika Björn

Sepehr Shakeri Yekta

Bo Svensson

Stora utmaningar i export av biogas

Olof Hjelm och Wisom Kanda från avdelningen för industriell miljöteknik driver ett 2,5-årigt projekt, Interbio, finansierat av Energimyndigheten.

Professor Olof Hjelm diskuteras biogasens exportpotential med Urban Lövenberg och Rutger Hörndahl, båda från Scania

Professor Olof Hjelm diskuterar biogasens exportpotential med Urban Lövenberg och Rutger Hörndahl, båda från Scania

Uppdraget är att undersöka vilka hinder och möjligheter företagen inom biogassektorn har med internationalisering. Interbio drivs från samma avdelning på Linköpings universitet som en stor del av forskningen inom BRC. De forskningsresultat som kommer från Interbio utgör således en viktig kunskapsbas för våra forskare i BRC om biogasens exportpotential.

I slutet av april bjöd projektet Interbio in ett tiotal branchföreträdare inom biogassekton, flera av dem partners och medlemmar i BRC, till en workshop. Målet med denna workshop var att redovisa de forskningsresultat som uppnåtts inom projeketet och se hur dessa överensstämmer med branschföreträdarnas syn på export av kunskap och teknik för biogas.

Interbio ska avslutas i sommar och i juni vill Energimyndigheten ha rekommendationer från projektet. Workshopen utgjorde därför även ett tillfälle för forskarna att samla in förslag från deltagarna på policyrekommendationer som skulle förbättra förutsättningarna för export av svenskt biogaskunnande och teknik.

Här kan ni läsa en längre artikel om de åsikter och insikter som nåddes när forskare och branschföretradare fick en hel dag på sig att tala om potentialen för svensk biogasexport.