Nyheter

BRC närvarade på biogas-workshop

Linda Martinsson, doktorand på Industriell miljöteknik,  representerade BRC vid en workshop anordnad av Biogas Öst 20 november, där nyttor med biogas diskuterades. Akademi, biogasorganisationer och forskningsinstitut fanns representerade. Frågor som diskuterades var bland annat:

  • Vilka samhällsnyttor finns?
  • Går dessa att kvantifiera eller sätta ett värde på?
  • Vilka utmaningar finns för identifieringen av samhällsnyttorna?

Diskussionerna handlade mycket om att sluta näringscykeln, ta fram ekonomiska värden på olika nyttor, hälsorelaterade aspekter skulle lyftas upp samt en avstickare angående kommunikation av nyttorna. Det innebär att forskare inom flera områden bör gå samman och vidare studera nyttor med biogas för nya perspektiv och ytterligare expertis.

BRC på Baltic Biogas Forum 2016

Karin Tonderski och Francesco Ometto kommer att hålla en session om akvatisk biomassa på Baltic Biogas Forum nästa år i Polen. Områden som konferensen adresserar är substrat och akvuatisk biomassa, process, digestat, biogas upgrading och användning, termiska förgasningstekniker och biogasens potential och ekonomi. Mer info om forumet kommer.

Metod för säkrare karaktärisering av rötrest

I RP1 har forskarna upptäckt att metall- och salthalter, exempelvis höga halter av järn, kan ge problem vid kemisk karaktärisering av organiska ämnen i olika rötrester från biogasreaktorer. Koncentrationen av metaller interfererar med NMR-signaler och försvårar bestämningen av organiska ämnen i rötresten. Genom att tvätta bort metaller och salter med EDTA (en komplexbindare) och MQ-vatten blir analyserna betydligt bättre, men det innebär också att projektet behöver utreda eventuella effekter av tvättningsproceduren på det organiska materialet.

Kontaktperson: Annika Björn

Expertpanel utvärderade olika typer av akvatisk biomassa

Ett av målen med projektet IP 5 ”Biogas från akvatisk biomassa” är att identifiera möjligheter och flaskhalsar för ökad användning av biomassa från akvatiska miljöer för biogasproduktion. I projektet deltar BRC partner som har verksamhet och stor kompetens inom detta område. Tillsammans med inbjudna experter genomfördes fredagen den 28/8 en workshop för att utvärdera några olika typer av biomassa från marina miljöer under ledning av ett par av forskarna från projektet RP 2 ”Strategisk multikriteriebedömning”. Inom detta projekt har en metod utvecklats för att strategiskt kunna granska substrat utifrån många olika perspektiv. Ett flertal substrat har tidigare studerats, men då främst baserat på litteraturstudier. Vid workshopen testade vi hur väl metoden fungerar med en expertpanel till hjälp. Det blev lyckat med intensiva diskussioner och ett stort kunskapsutbyte mellan deltagarna, där fokus låg på fyra typer av substrat inom ”grupperna” makroalger (odlade), mikroalger (kopplat till vattenrening), sjöpungar samt slam från fiskodling på land. En extra bonus var värdefulla synpunkter på metodiken, att beakta i den vidare metodutvecklingen.

Sjpungar

Skördade sjöpungar, i form av Ciona intestinalis. Källa Marin Biogas AB

Deltog gjorde Sofie Allert, Swedish Algae Factory; Jonas Ammenberg, LiU; Roozbeh Feiz, LiU; Bengt Gunnarsson, Rena Hav; Jan Moestedt, Tekniska Verken; Bruno Nilsson, Västerviks kommun; Fredrik Norén, Marin Biogas; Francesco Ometto, Scandinavian Biogas; Joel Oresten, Rena Hav; Emma Risén, KTH; Olle Stenberg, Marin Biogas; Karin Tonderski, LiU

Kontaktpersoner: Karin Tonderski, Roozbeh Feiz och Jonas Ammenberg

 

Akvatisk biomassa

icon_ocean

En ökad användning av biomassa från akvatiska miljöer – såsom alger, spigg och avfall från fiskbaserad livsmedelsproduktion – för biogasproduktion skulle potentiellt ha många fördelar. Förutom att bidra till biogasens expansion skulle det medföra möjligheter att cirkulera näringsämnen från vatten till land, minska övergödningen och skapa nya affärsmöjligheter. I det här projektet undersöks möjligheter och hinder för att en sådan utveckling ska komma till stånd.

Skog

icon_tree

Det finns potential för ökad biogasproduktion i den svenska skogsindustrin. Detta projekt fokuserar på biogasproduktion i pappers- och massaindustrin, och angriper frågor av teknisk och kemisk karaktär likaväl som organisatoriska och affärsmässiga aspekter.

Lantbruk

icon_truck

Enligt flera potentialstudier ligger en stor del av den svenska biogaspotentialen inom lantbrukssektorn, i form av gödsel, halm, energigrödor och restprodukter från jordbruket. Dock är potentialen långt från att realiseras i praktiken – utvecklingen står inom många områden och stampar. Inom projektet träffas aktörer med verksamhet, kompetens och intresse inom lantbrukssektorn och diskuterar möjligheter, hinder och drivkrafter utifrån olika teman. Huvudsyftet är att identifiera kritiska faktorer och vad som är allra viktigast att förändra för en ökad biogasproduktion. Den typen av information är central för framtida forskningsprioriteringar, för teknik- och företagsutveckling samt för beslutsfattare.

Avfall

icon_recycle

Detta projekt fokuserar på de specifika utmaningar och möjligheter för biogasens utveckling som finns inom avfallssektorn. Projektet utför en mångdimensionell analys av process- och teknikutveckling, affärsmässiga strategier, institutionella villkor och hur biogas uppfattas av samhället.

Regioner

icon_people

I detta projekt står tvärvetenskapliga frågor kring biogas i en regional kontext i fokus. Genom att engagera en bred samling aktörer kan politiska hinder och drivkrafter, institutionella villkor och tekniska aspekter av biodrivmedel studeras, för att identifiera utmaningar och möjligheter för biogas.