Systematisk utvärdering av substrat för en ökad biogasproduktion

Det finns många olika studier om substrat för biogasproduktion, som tydligt visar att den teoretiska potentialen är stor. Dock är denna potential i många fall långt från att realiseras. Det finns behov av en systematisk utvärdering av substrat som inte bara tar hänsyn till kemiska eller biologiska egenskaper samt tillgängliga mängder, utan som också innefattar tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Det övergripande syftet med detta explorative projekt är att etablera en metod och applicera den för att strukturera relevant information om substrat för biogasproduktion, vilket skall förenkla välgrundat beslutsfattande och leda till resurseffektiv biogasproduktion. Metoden skall inkludera kemiska, biologiska, tekniska, ekonomiska/affärsmässiga och miljömässiga aspekter för biogas, men också ta hänsyn till andra relevanta produkter som till exempel biogödsel. Med hjälp av metoden skall generella och fallspecifika bedömningar av substrat kunna göras, vilka också tar hänsyn till tidsaspekter.

Det är i första hand prioriterat att systematiskt utvärdera lovande, nya substratkategorier som har potentialen att bidra till en betydande ökning av biogasproduktionen, där värdefull information saknas eller är ofullständig. Exempelvis kan det gälla akvatisk biomassa, lignocellulosarika material, med flera.

När det gäller verksamheten inom BRC är ett viktigt syfte att lyfta fram avgörande utmaningar som bör fokuseras i forskningsprojekt under de kommande programperioderna.

Deltagare: Projektledare universitetslektor Jonas Ammenberg, professor Mats Eklund samt doktoranderna Carolina Ersson och Roozbeh Feiz från avdelningen Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI. Professor Bo Svensson och universitetslektor Annika Björn från avdelningen Tema vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema. Medverkande från Biototal AB, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Lantmännen, NSR AB, och Scandinavian Biogas Fuels AB.

Projekt