Vad finns det egentligen för potential för en biogaslösning för Johannesburgs kollektivtrafik?

Nu är det lite mer än två månader sedan vi kom hem från Sydafrika och sedan dess har vi fokuserat på att skriva klart uppsatsen. Framläggningen är avklarad och nu återstår bara några sista justeringar innan hela den otroligt roliga och lärorika tiden som exjobbare är över.

Under våren har vi gjort en multikriterieanalys där vi undersökt potential, rimlighet, miljöprestanda och ekonomiska kostnader för en biogaslösning för den kommunala kollektivtrafiken i Johannesburg och detta är en sammanfattning av våra viktigaste resultat och slutsatser. Slutresultatet blev inte riktigt de vi hade förväntat oss, men generellt finns det goda möjligheter att driva kollektivtrafiken med biometan om man lyckas komma runt vissa potentiellt stora hinder.

När vi letade efter råmaterial för biometanproduktion riktade vi in oss på organiskt avfall för att inte konkurrera med livsmedelsproduktion. De råmaterial vi identifierade är hushållsavfall från det kommunala avfallsföretaget Pikitup, avfall från den stora frukt-och grönsaksmarknaden i Johannesburg, deponigas från de fem kommunala deponierna, två slakterier, en livsmedelsindustri, ett privatägt avfallsföretag samt avloppsslam från de kommunala vattenreningsverken. I flera av dessa kategorier finns det ytterligare potential, till exempel finns det fler slakterier och livsmedelsindustrier så den totala biomassapotentialen är troligen större än den vi identifierade, men det var från dessa källor vi fick siffor som vi kunde använda i våra beräkningar.

Baserat på informationen vi fick om dessa råmaterialskällor beräknade vi potentialen för biometan och biogödsel. Den totala biometanpotentialen är tillräcklig för att förse nästan 2700 bussar med sitt årliga bränslebehov, vilket är långt mer än de 1000 bussar som finns eller planeras för idag i Johannesburg. Det finns alltså potential att inkludera andra typer av fordon i en biometanslösning, till exempel sopbilar eller minibusstaxibilarna som också är en viktig del av Johannesburgs kollektivtrafik. Några av taxibilarna drivs redan idag av naturgas.

Det skulle även bli en hel del rötrest från biogasproduktionen men efterfrågan på att använda denna som biogödsel är låg på grund av att det finns väldigt lite jordbruksmark i direkt anslutning till staden. Jordbruket sker främst några mil ifrån Johannesburg vilket skulle leda till höga transportkostnader om de skulle vara intresserade av att använda rötresten som biogödsel. För att en biometanlösning ska lyckas i Johannesburg måste alternativa användningsområden för rötresten undersökas vidare.

Rimligheten för en biometanlösning undersöktes på två sätt, dels för hela staden och dels för varje råmaterial. Rimligheten för staden visas i diagrammet nedan där asteriskerna representerar hur säkra vi är på vår bedömning (*** är hög säkerhet och ** är medium säkerhet).

Vid rimlighetsbedömningen av varje råmaterial bedömdes avfallet från frukt- och grönsaksmarknaden och det kommunala hushållsavfallet vara mest rimliga, främst eftersom de ägs och kontrolleras av staden. Just nu deponeras detta avfall, men University of Johannesburg planerar ett pilotprojekt där biometan ska produceras från marknadsavfallet. Andelen organiskt material i marknadsavfallet är dessutom hög, 93 %. Även andelen organiskt avfall i hushållsavfallet är relativt högt, 34 %. Däremot behövs någon form av utsortering av det organiska materialet från övrigt avfall.

Minst rimliga bedömdes deponigas och avloppsslammet vara. En stor del av avloppsslammet rötas redan till biogas, men den gasen och deponigasen används för att producera el, som också är viktigt i Johannesburg på grund av tidigare problem med strömavbrott. En möjlighet skulle dock vara att biogasen från reningsverket uppgraderades till biometan och rötresten från all biogasproduktion torkades och förbrändes för elproduktion.

För miljöprestanda undersöktes cirkulation av näringsämnen, minskad klimatpåverkan och förbättrad luftkvalitet vid användning av biometan jämfört med diesel. Den totala biometanpotentialen beräknades leda till en minskning med 256 000 ton CO2-ekvivalenter per år, och utsläppen av luftpartiklar och NOx beräknades minska med 30 respektive 1,6 ton per år. Biogödseln beräknades innehålla kväve och fosfor som kan ersätta 2000 ton respektive 500 ton jungfruliga näringsämnen per år.

Slutligen beräknades de ekonomiska kostnaderna för investering, drift och underhåll samt distribution av biometan. Det här är ett område där osäkerheten är stor eftersom det finns få andra biogasanläggningar i Sydafrika som presenterar sina kostnader. Följande kostnader är beräknade baserat på sydafrikanska siffor: produktionskostnad för biogas (0,017 USD/Nm3), investeringskostnad för biogasanläggning (25 000 USD/ton avfall) och uppgraderingskostnad (0,017 USD/Nm3). I en fortsatt studie skulle det vara intressant att också ta hänsyn till intäkterna som biometanet kan generera.

Deponierna i Johannesburg håller på att fyllas och både en deponiskatt och ett förbud att deponera organiskt avfall diskuteras, vilket borde gynna waste-to-energy-lösningar. Dock verkar de flesta vi intervjuade veta om problematiken med de fulla deponierna, och det hade kunnat vara en stark drivkraft redan nu, men det verkar inte vara fallet. Viktiga hinder som måste övervinnas för att en biometanlösning ska lyckas är bland annat den besvärliga administrationen och korta planeringshorisonten. Vidare behöver den generella kunskapen om biogas och biometan öka bland beslutsfattare, de som jobbar med konstruktion och drift av biogasanläggningar, busschaufförer och jordbrukare, både för att se potentialen i biometan och kunna anpassa lagstiftning, policys och andra beslut efter det, men också för att det saknas kompetens inom drift och konstruktion av biogasanläggningar.

/Johanna och Linnéa

BRC-nyheter