LiU:s forskare sprider internationell kunskap om biogas

En omfattande rapport från IEA Bioenergy belyser olika perspektiv på att använda biogas i transportsektorn. "Forskningen visar att väl designade biogaslösningar är konkurrenskraftiga både tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt", säger Jonas Ammenberg, universitetslektor på avdelningen för Industriell Miljöteknik.

Inom organisationen International Energy Agency (IEA) finns olika arbetsgrupper, där IEA Bioenergy Task 37 är inriktad mot biogaslösningar. Task 37 består av representanter från olika länder, där Jonas Ammenberg är utsedd av Energimyndigheten som Sveriges representant, vilket är kopplat till hans roll som forskningsledare inom kompetenscentret Biogas Research Center.

Kärnuppgiften för Task 37 är att bidra till ökad kunskap om biogaslösningar, vilket framför allt sker via tekniska rapporter, sammanfattande broschyrer, webbinarier samt presentationer vid konferenser världen över.

– Det är mycket givande att via arbetet i Task 37 få lära sig mer om utvecklingen i andra länder och knyta kontakter, många är intresserade av utvecklingen i Sverige. I ett internationellt perspektiv är det lite ovanligt att använda biogas, eller rättare sagt biometan, i transportsektorn, säger Jonas Ammenberg.

– Här ligger dock vi långt framme i Sverige och det var därför naturligt att vi fick en ledande roll. Vi har bränsleproduktion, fordonsproduktion, en relativt sett väl utbyggd infrastruktur, samt erfarenheter från flera decenniers användning av biometan i olika transporttillämpningar.

Stor kunskapsbank

Med ”vi” refererar Jonas till forskarna vid Biogas Research Center, det nationella kompetenscentret där LiU är värdorganisation. Efter ett decennium av forskning om biogaslösningar, med relativt stort fokus på transportsektorn har en stor kunskapsbank byggts upp. Det saknades därför inte publicerad forskning, snarare blev utmaningen att koka ner underlaget till ett förståeligt innehåll utan att utelämna centrala delar. Resultatet blev en omfattande rapport på 90 sidor.

– Vi har pratat länge inom BRC om att vi vill sammanfatta vad vi lärt oss. För att förstå och kunna utvärdera biogaslösningar krävs ett brett systemperspektiv och transdisciplinärt förhållningssätt. Rapporten bygger på ett mångårigt arbete av många personer, både inom BRC och från andra organisationer i Sverige och världen.

– Mycket av det som kommuniceras och beslutas i andra sammanhang kopplade till energisystem och transporter, grundas på alltför snäva systemperspektiv. En förhoppning med rapporten är att bidra till breddad kunskap om biogaslösningar, och alternativ/komplement till dem. Biogaslösningar är multifunktionella, de bidrar inte bara med miljöanpassat bränsle utan kan också förbättra jordbruket och samhällets näringshantering, avfallshantering, energisäkerhet, etc.

Stuprörsmentalitet

Rapporten lyfter fram att det inte bara finns en pusselbit som löser hållbarhetsutmaningarna, eller behoven. Vi behöver en palett av lösningar, där biometan i transportsektorn eller energisystemen, redan är ett tekniskt moget och konkurrenskraftigt alternativ.

– Tyvärr ser vi många exempel på stuprörsmentalitet och för ensidigt fokus på enskilda tekniker eller delar av produkters livscykel (t ex avgasutsläpp). Vi står inför många olika typer av hållbarhetsutmaningar, där exempelvis elektrifiering kan vara en bra dellösning. MEN det är just en DEL-lösning.

– Vi har inte tid att vänta på att det eventuellt kommer fram ännu bättre alternativ, utan borde bland annat fokusera på att expandera smarta biogaslösningar, som lär spela en viktig roll i en framtida ekonomi som är mer biobaserad och cirkulär.

Rapporten avslutas med sammanfattade budskap till beslutsfattare. Att biogaslösningar ofta involverar flera sektorer och är multifunktionella kan vara mycket gynnsamt för samhället, men det kräver också kunskap samt verktyg och styrmedel som är väl anpassade. Här finns mycket kvar att göra. Exempelvis är det ofta svårt för biogasaktörer att få betalt för den bredd av värden de bidrar till i samhället.

Relaterat

Sök