Erfarenhetsutbyte stärker biogassektorn

Årets expedition för kompetenscentret Biogas Solutions Research Center och dess medlemmar ledde dem till Nederländerna, allt i syfte att utforska de unika biogaslösningar som detta land har att erbjuda.

Det var en varierad blandning utav besök som representerade ett brett spektrum av biogaslösningar, allt från avloppsreningsverk, sockerbruk, tankstationer, uppgraderingsanläggningar för flytande biogas, anläggningar som producerar biogas från flytande gödsel från grisar och kor och träff med Nederländska Bioraffinaderiklustret.

Det finns lärdomar att dra från den nederländska biogassektorn, bland det mest imponerande var att det är möjligt att separera flytande biometan och flytande CO2 samt generera rena strömmar av flera växtnäringsämnen. I Nederländerna finns det ett väl utbyggt rikstäckande gasnät och även lokala nät mellan kluster av  samarbetspartners.


När det kommer till regleringar, har Nederländerna strikta direktiv för hur restprodukter från biogasproduktion, kända som biogödsel, får användas. Också på grund av ett nationellt överskott av denna resurs, har biogödsel en mindre framträdande roll jämfört med i Sverige. Detta förklarar varför berättelsen om biogas i Nederländerna oftast kretsar kring biogas som energibärare snarare än som gödsel.

Ytterligare en viktig aspekt är det ökande intresset för biomethan inom transportsektorn, särskilt eftersom transport nu är inkluderad i EU:s Emissions Trading System (ETS). Detta skapar en lovande framtid för biogas som en viktig del av den europeiska klimatstrategin.


Den kunskapsrika resan inkluderade möten med Royal Cosun, Waterstromen B.V., Aviko, Groot-Zevert, Beltrum, OG Clean Fuels och Nordsol och ytterligare från  Platform Hernieuwbare Brandstoffen, Renewable Fuels Platform, Platform Groen Gas, plattform för grön gas och Dutch Biorefinery Cluster och stort tack till Loes Knotter, Eric van den Heuvel, Robert Goevaers, Annita Westenbroek och Johan Raap.

Det var en upplevelse som förstärkte förståelsen av det globala landskapet för biogas, och de erfarenheter som gjordes kommer utan tvekan att berika den svenska biogassektorn i framtiden.


Relaterat

Sök