om bsrc

Biogas Solutions Research Center (BSRC) är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Centrumet administreras från Linköpings universitet.

Biogas Solutions Research Center (BSRC) arbetar transdisciplinärt för att skapa ny kunskap genom mötet mellan många olika discipliner och mellan forskare och praktiker. Fokus ligger på att leverera kunskap, kompetens, internationellt utbyte, fördjupat samarbete mellan vetenskapliga discipliner och med praktiker, nya lösningar och analyser av bidraget till en hållbarhetsomställning till aktörer längs värdekedjan, till biogassektorn och till samhällen i stort.

Kommunikation, nätverkande, utbildning och internationalisering är verktyg för att nå centrets vision, strategi och mål att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential.

BSRC är ett kompetenscentrum vid Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

BSRC finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av de akademiska parterna Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samt en tredjedel av de medverkande parterna från näringsliv och offentlig sektor. Deltagare från näringsliv och offentlig sektor bidrar inte bara med finansiering i form av pengar, utan även med en stor insats av tid och engagemang. De deltar aktivt i forskningsverksamheten och har möjlighet både att påverka verksamheten och att kommersiellt nyttja resultaten.

Forskarna kommer från fem avdelningar på Linköpings universitet och fyra olika avdelningar på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Linköpings universitet är värd för centrumet. Från näringsliv och offentlig sektor finns cirka 50 partners och medlemmar.