Varför biogas?

Biogas löser flera problem på samma gång

Det finns våta avfall av organiskt material som till exempel utsorterat matavfall, avfall från slakterier och mejerier men också gödsel och restprodukter från lantbruket som inte lämpar sig för någon annan behandling. Det finns samtidigt ett stort behov av förnybar gas, särskilt för transporter och till användning i industrin för att ersätta fossila energibärare. Dessutom finns ett annat stort behov att ersätta fossil mineralgödsel i lantbruket, och där passar biogödsel från biogasanläggningar perfekt med sin förnybara växtnäring.

Biogaslösningar lyfter alltså några av de svåraste avfallen till förnybar energi och växtnäring. På detta sätt löses flera problem samtidigt och leder till framväxt av gröna jobb, stärkt mat- och energisäkerhet och förbättrad lokal- och regional miljö. Med andra ord handlar biogaslösningar om stärkt hållbarhet vare sig det gäller städer och regioner liksom i bioekonomin.