Biogas Solutions Research Center

Biogas Image

Biogas Solutions Research Center (BRC) är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Centrumet administreras från Linköpings universitet.

Socio-tekniska energisystem som innehåller rötning, biogaslösningar, har oftast mycket bra hållbarhetsprestanda eftersom de på samma gång behandlar avfall, producerar förnybart bränsle och skapar förnybar växtnäring. Det finns mycket substrat att tillgå, efterfrågan på produkterna är mycket stor, men bara en bråkdel av potentialen utnyttjas. Inom BSRC är forskningens roll att skapa ny kunskap och kompetens som kan understödja en koordinerad omställning.

Biogas Solutions Research Center (BRC) arbetar transdisciplinärt för att skapa ny kunskap genom mötet mellan många olika discipliner och mellan forskare och praktiker. Fokus ligger på att leverera kunskap, kompetens, internationellt utbyte, fördjupat samarbete mellan vetenskapliga discipliner och med praktiker, nya lösningar och analyser av bidraget till en hållbarhetsomställning till aktörer längs värdekedjan, till biogassektorn och till samhällen i stort.

Kommunikation, nätverkande, utbildning och internationalisering är verktyg för att nå centrets vision, strategi och mål att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential.

BRC finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av de akademiska parterna Linköpings universitet och SLU samt en tredjedel av de medverkande parterna från näringsliv och offentlig sektor. BRC har ca 40 partners och medlemmar från näringslivet och offentlig sektor. Deltagare från näringsliv och offentlig sektor bidrar inte bara med finansiering i form av pengar, utan även med en stor insats av tid och engagemang. De deltar aktivt i forskningsverksamheten och har möjlighet både att påverka verksamheten och att kommersiellt nyttja resultaten.