BSRC

Varför Biogas?

Biogaslösningar kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom förbättring i många olika sektorer. Den nordiska modellen för biogas bygger på avfallsbehandling av olika typer av organiska, ofta våta, avfall som rötas till biogas som uppgraderas till biometan och ett digestat som oftast används som biogödsel. Därför är biogaslösningar en omistlig del av utvecklingen av hållbara städer och regioner likaväl som en hållbar bioekonomi. Om biogaslösningar genomförs korrekt finns inga allvarliga intressekonflikter för miljö och hållbarhet. De breda positiva hållbarhetseffekterna av biogaslösningar har dock en baksida. De innebär att de är komplexa att genomföra då flera aktörer och sektorer behöver bli inblandade. På motsvarande sätt är de särskilt känsliga för policyförändringar.

Transporter

Biometan som drivmedel är ett mycket bra alternativ ur klimatsynpunkt. Det genomsnittliga klimatutsläppet för biometan som drivmedel i Sverige 2022 var noll och utgör det bästa klimatalternativet. Biogaslösningar bidrar därför till en mer hållbar transportsektor.

Lantbruk

Biogaslösningar leder också till en mer hållbar lantbrukssektor genom att mer värde kan skapas baserat på att biogödsel på många håll ersätter mineralgödsel till en lägre kostnad. Utöver tillförseln av näringsämnen byggs också förråden av markkol upp vilket gör att odlingen bättre kan klara varierande klimat- och väderfenomen. Dessutom kan mer värde skapas ur lantbrukets bi-produkter som gödsel, halm, blast med mera om dessa rötas till biogas.

Industri

I den större omställning mot förnybarhet som genomförs i samhället ingår industrin med dess värdekedjor. Gaser av fossilt ursprung används fortfarande på många håll och därför är det mycket angeläget att produktionen av biogas växer så att industrin kan försörjas med förnybar och mer hållbar gas.

Energisystemet

Utmaningen att försörja samhället med mer hållbar energi som genereras i flexibla och robusta system underlättas av en stor tillgång på förnybar biogas. Denna förutsätter utöver fler och större produktionsanläggningar också investeringar i infrastruktur för distribution.

Klimat

Sammantaget är därmed biogaslösningar ett kraftfullt verktyg för att minska klimatpåverkan. Fossil energi och näring kan ersättas vilket är värdefullt för klimatet. Genom möjligheten att förebygga metanutsläpp från organiskt avfall och gödsel kan biogaslösningarna till och med leda till ”negativa utsläpp” i sin livscykel.

Regional utveckling och hållbarhet

Om man genomför biogaslösningar i en stad eller en region kan man realisera en lång rad värden viktiga för hållbarhet. Stärkt regional ekonomi och gröna jobb, stärkt energi- och matsäkerhet, förbättrad sanitet, lokal och regional miljö är några viktiga exempel. Biogaslösningarna utgör en central del i en integrerad lösning där avloppsrening, avfallshantering, transporter och näringscirkulation ingår och som kan tillämpas globalt.

Hållbar bioekonomi

Biomassa måste användas effektivt och kunna bli återvunnen i flera steg från högvärdiga till lågvärdiga produkter. I slutet av en sådan process återfinns typiskt en biogaslösning som kramar ut kvarvarande energi och säkerställer att växtnäring återförs. Biogaslösningar förbättrar resurseffektiviteten i hela bioekonomin – lantbruk, skogsbruk och akvakultur.

Ta reda på mer om biogas

Mer information om biogas finns att finna på många bra hemsidor. Länkar till våra partners och medlemmars hemsidor finner du Här. Här nedan finns några till som vi kan rekommendera.

Energigas Sverige

Biogödsel

European biogas association

World biogas association

IEA Bioenergy