För att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential behöver det finnas tillräckligt bra samhällsvillkor och strategier hos de offentliga organisationerna. Biogaslösningarna involverar flera sektorer, många aktörer och är beroende av olika typer av infrastruktur. Detta gör dem också särskilt känsliga för policyförändringar och gör dem beroende av långsiktiga strategier. Ny kunskap behövs för att ännu bättre förstå vilka samhällsvillkor som krävs och vilka strategier som är mest verkningsfulla.

Om biogaslösningarnas potential ska utnyttjas på bästa sätt behöver produktionssystemen lokaliseras och utformas för bästa möjliga resurseffektivitet. En bra blandning av olika substrat bör finnas, en lämplig rötningsteknik väljas och en bra produktmix av biogas, biogödsel och eventuellt flera produkter ska utvecklas. Produktionssystemet för biogas utgör ofta en del av andra system inom industri-, energi-, avfalls- eller lantbrukssektorerna och kan göra dessa mera hållbara.

Väl fungerande rötningsprocesser omvandlar organiskt material till metan på ett stabilt och effektivt sätt. Dessa förutsätter en miljö i biogasreaktorn som fungerar väl för hela det mikrobiella samhälle som är involverat i processerna. Det finns god kunskap om hur man skapar en god miljö i reaktorn via samrötning av olika substrat, för- och efterbehandling, tillsatser av olika ämnen, omrörning med mera men det finns mer att upptäcka i förståelsen och utvecklingen av rötningsprocesserna.

Biogaslösningarna har tre huvudsakliga produkter/tjänster; (i) behandling av besvärliga avfall, (ii) förnybar energi som ofta uppgraderas till biometan och (iii) en förnybar biogödsel. Utöver dessa kan koldioxid avskiljas, renas och bli ännu en produkt. Den renade biogasen kan antingen komprimeras eller göras flytande och distribueras via gasnät eller transport på fordon. Det mesta av gasen används för transporter eller i industrin. Biogödseln ersätter mineralgödsel i lantbruk.

Biogaslösningarnas produkter och tjänster ger upphov till olika samhällseffekter. För att beskriva dessa rättvist behövs ofta breda systemstudier som sträcker sig över flera samhällssektorer, innefattar livscykelperspektiv och kartlägger effekter i flera led. Miljöeffekter uppstår genom att utsläpp från avfall och gödsel undviks och att fossil energi och näring ersätts. Biogaslösningarna kan dessutom göra regioner, städer och industrier mer självförsörjande och resilienta och skapa ett brett avtryck av hållbarhet.

Samhällsvillkor och strategier

För att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential behöver det finnas tillräckligt bra samhällsvillkor och strategier hos de offentliga organisationerna. Biogaslösningarna involverar flera sektorer, många aktörer och är beroende av olika typer av infrastruktur. Detta gör dem också särskilt känsliga för policyförändringar och gör dem beroende av långsiktiga strategier. Ny kunskap behövs för att ännu bättre förstå vilka samhällsvillkor som krävs och vilka strategier som är mest verkningsfulla.

Produktionssystem

Om biogaslösningarnas potential ska utnyttjas på bästa sätt behöver produktionssystemen lokaliseras och utformas för bästa möjliga resurseffektivitet. En bra blandning av olika substrat bör finnas, en lämplig rötningsteknik väljas och en bra produktmix av biogas, biogödsel och eventuellt flera produkter ska utvecklas. Produktionssystemet för biogas utgör ofta en del av andra system inom industri-, energi-, avfalls- eller lantbrukssektorerna och kan göra dessa mera hållbara.

Rötningsprocesser

Väl fungerande rötningsprocesser omvandlar organiskt material till metan på ett stabilt och effektivt sätt. Dessa förutsätter en miljö i biogasreaktorn som fungerar väl för hela det mikrobiella samhälle som är involverat i processerna. Det finns god kunskap om hur man skapar en god miljö i reaktorn via samrötning av olika substrat, för- och efterbehandling, tillsatser av olika ämnen, omrörning med mera men det finns mer att upptäcka i förståelsen och utvecklingen av rötningsprocesserna.

Användning och marknad

Biogaslösningarna har tre huvudsakliga produkter/tjänster; (i) behandling av besvärliga avfall, (ii) förnybar energi som ofta uppgraderas till biometan och (iii) en förnybar biogödsel. Utöver dessa kan koldioxid avskiljas, renas och bli ännu en produkt. Den renade biogasen kan antingen komprimeras eller göras flytande och distribueras via gasnät eller transport på fordon. Det mesta av gasen används för transporter eller i industrin. Biogödseln ersätter mineralgödsel i lantbruk.

Hållbarhetseffekter

Biogaslösningarnas produkter och tjänster ger upphov till olika samhällseffekter. För att beskriva dessa rättvist behövs ofta breda systemstudier som sträcker sig över flera samhällssektorer, innefattar livscykelperspektiv och kartlägger effekter i flera led. Miljöeffekter uppstår genom att utsläpp från avfall och gödsel undviks och att fossil energi och näring ersätts. Biogaslösningarna kan dessutom göra regioner, städer och industrier mer självförsörjande och resilienta och skapa ett brett avtryck av hållbarhet.